>c6wcwA_
NAQIIFNVHPAPTRKIAVAKQNYRCAGCGIRTDPDYIKRLRYCEYLGKYFCQCCHENAQMAIPSRVLRKWDFSKYYVSNFSKDLLIKIWNDPLFNVQDINSALYRKVKLLNQVRLLRVQLCHMKNMFKTCRLAKELLDSFDTVPGHLTEDLHLYSLNDLTATRKGELGPRLAELTRAGATHVERCMLCQAKGFICEFCQNEDDIIFPFELHKCRTCEECKACYHKACFKSGSCPRCERLQARREALA