>c6w1kA_
AAASAPPAPADALPKGADSFFRTVISNMEKVYLSRNPTAKTILELVRSYDGDHICYDHFAFRTFGVDGYGIKSLAEFFTDFGYVPREELRFPAKKLRALWFSPPTNDGYTGTGVYGPLPRIFISELLVDELSPQSQDIIQKYIRTSGKGNKHATLASTSGELTWEKPIYSDFQVLSRESEYAAWTLVNGYALNHTTISTHRLISDIRSINKFNKFVEDNGFKLNSEGGILKVSPDGLLQQSSTVADSALFTFADGITESIPRSYIEFAERLVLPQFKDLPNDEVNEHHRRDGFEVGNADKIFESTSNDQLTR