>c6w17G_
FRTLDVDSITEPVLTEQDIFPIRNETAEQVQAAVSQLIPQARSAIQTGNALQGLKTLLSYVPYGNDVQEVRTQYLNAFVDVLSNIRAADIPAFVKECSTEEIDNIVNFIYRGLANPQAYNSSVLLNWHEKVVEISGIGCIVRVLNSRPDL