>c6vlrF_
EVQLVQSEAEVKRPGESLKISCQTSGYNFPNYWITWVRQMPGKGLEWMGTIDPRDSDTKYSPSFQGQVTISADKSINTAYLQWTSLRASDSATYYCVMWVYILTTGNIWVDVWGPGVLVTVSS