>c6vjiB_
PSLRKFHQLVAPFVGQLVVTVGGNSKKINPNXLEXLRLQDSQVHGKNLYLNFGLTEDLGLPESFLLPNSGLWLCFHFGLFGSVRASELSRATWKDPIPRLVLHFAKGFLAFYNCRIYWCLGPTVKPTSDILSEEFDRRQALEALKQASPVSYTLLDQRYFAGLGNIIKNEVLYLARIHPLSLGSCLTPLNLESLLDHVVSFSVGWLQKKLEGKPLHHLIYQKEQCPAGHQVXKDSFGPFQRLTWWCPHCQPKA