>c6vj2A_
ASKDIITXKGDTIRVSDLYKEAKQFPSQPTNTLLQNLTFDKIFTKDFGKEVTDKDVSKKVKSIKDQYGSQFSSALQQQGLTEASFTPYXRTQXLEQAAIDHEIKETQYTDANLKKAWESYHPDVTAYVVSETSKDAATKALDAAKKDDAGKASFEKTNAESKVTFNSTSTSVPTEVQTAAFKLKNGEFSDVIESTSSSTGATSYYIVEXVKTSEKGTDXNKYKKELQNVIKTEKEQDTTFVSGVIAKYLKKNNVTVKESAFASLFSQFTQT