>c6v4cA_
EWSPMDPEEVAFEEAKCMEDHFGNDFGLAEKWMKWSLAESDGKTACYVKCLVEALGMYDKQAFQPNNIKQQYEAYKSDNGVDQTKGDAIANELGKIDAKDGKCESIAKGFIQVNNANKGVLEKIYLLDSSVRDAIYKKNPQIKPKGISIFRFCGKQFYQDGEAAYCNVRKHGFSDDPKFIKHSNCTTRGMRWMKKNGEMDESAILRGLHAVNENGKDDVVKKSLQNCKAKDESKARDYYKCIYDGLGEQLFMKVLDYIEVRSENYSYRLREATSKYDANAMRSKVKALDSEAKC