>c6v1xB_
HIISPFNPRYRAWEMWLVLLVIYSAWICPFQFAFITYKKDAIFIIDNIVNGFFAIDIILTFFVAYLDSHSYLLVDSPKKIAIRYLSTWFAFDVCSTAPFQPLSLLFNYELGFRILSMLRLWRLRRVSSLFARLEKDIRFNYFWIRCTKLISVTLFAIHCAGCFNYLIADRYPNPRKTWIGAVYPNFKEASLWNRYVTALYWSITTLTTTGYGDFHAENPREMLFDIFFMMFNLGLTAYLIGNMTNLVVHWTSRTRTFRDSVRAASEFASRNQLPHDIQDQMLSHICLKFKTEGLKQQETLNNLPKAIRSSIANYLFFPIVHNIYLFQGVSRNFLFQLVSDIDAEYFPPKEDIILQNEAPTDLYILVSGAVDFTVYVDGHDQFQGKAVIGETFGEVGVLYYRPQPFTVRTTELSQILRISRTSLMSAMHAHADDGRVIMNNLFMKLR