>c6v1wA_
FIGDSQVFIEKRSKDSKFVFSIVYNGFTLGVWVDVNQGLMYIDTAHDPSTKNVYTLTTDDLNENMMLITNYKNNYHLRKLASAFMNGYLRFDNQVIRNIAYELFRKMRIQ