>c6uksC_
ITLEVPARDRSYAWLLSWLTRHSTRTQHLSVETSYLQHESGRISTKFEFIPSPGNHFIWYQGKWIRVERNRDMQMVDLQTGTPWESVTFTALGTDRKVFFNILEEARALALQQEEGKTVMYTAVGSEWRTFGYPRRRRPLDSVVLQQGLADRIVKDIREFIDNPKWYIDRGIPYRRGYLLYGPPGCGKSSFITALAGELEHSICLLSLTDSSLSDDRLNHLLSVAPQQSLVLLEDVDAAFLIKYQGLGRLTFSGLLNALDGVASTEARIVFMTTNYIDRLDPALIRPGRVDLKEYVGYCSHWQLTQMFQRFYPGQAPSLAENFAEHVLKATSEISPAQVQGYFMLYKNDPMGAVHNIESLRP