>c6uf2A_
MRIDELVPADPRAVSLYTPYYSQANRRRYLPYALSLYQGSSIEGSRAVEGGAPISFVATWTVTPLPADMTRCHLQFNNDAELTYEILLPNHEFLEYLIDMLMGYQRMQKTDFPGAFYRRLLGYDS