>c6u8yk_
EKGEEIVKQILEKAPYAEGKVRRERRLEFRVPADKIRDFLRIMKESNFPLMLQITAVDWPKEGEIELVYHLINVELGTHAMVKTRIPRDLDKARMPTVKDIYPAAETYERDVHDFFGVYFEGNEKMEMPWILDDPERGLYPHRKDFDMLAYVKKKYKILDRFDEDKDKYV