>c6sy9A_
QHFSIPTCYFPSTAVFVDDSRDFLLNFVLQLDEGLAYRVFDSPFEALDCIKQKRDLAAIHAEVYNSRRFSEISVVVVDYAMPGMDGLEFCRRIEDTNIKKILLTGQADEKLAIAAFNEGLIHRYIKKSDPDVASLITQSIHDLQLQYFQSMSDMIVRMLSVTSPNCLHDKKYAELFWRLCREKGIVEFYLADNSGSFLMLDDDANISFLIVKNEADMQLHYDLALDNGASGDVLDQLHNGEKIPCFWVTPQWNEWSNCLVPANRFVSDETYFYAYVQGAVLFDVRLDKILSYHQYLEELDAEEMFLN