>c6ssnA_
MRPPQFTRAQWFAIQHISLNPPRCTIAMRAINNYRWRCKPVNTFVHEPLVDVQNVCFQEKVTCKNGQGNCYRSRFRMHITDCRLTNGSRYPNCRYRTRPGRRHIIVACENRDPRDSPRYPYVPVHFDASV