>c6sscA_
TPKIVEVNYTWATPLSYNFNPNMIVYHHTVDNNMTPQKIDEIHKQRGWSGIGYHFYIRKDGTIYRGRPENAVGSHAPGVNARAFGIASEGNFNEEYVTPQQMTSLIALSRYLMNKYNITDLKRHKDVRQTECPGNNFPFEEIKAKLNVK