>c6sjhC_
SHMSTREQFLQYVHDITFDPDTAHKYLQLQEENRKVTNTTPWEHPYPDLPSRFLHWRQVLSQQSLYLHRYYFEVEIFGAGTYVGLTCKGIDRKGEERNSCISGNNFSWSLQWNGKEFTAWYSDMETPLKAGPFRRLGVYIDFPGGILSFYGVEYDTMTLVHKFACKFSEPVYAAFWLSKKENAIRIVDL