>c6s32D_
MNTNIDLFSPVRLGRYELPNRMVMAPLTRNRAGEGNVPRELNAEYYAQRVSAGLIITEATQVSPQGLGYPFTPGIHSQEQVEGWRLVTKAVHDRGGKIFLQLWHVGRISHPDLQVDGALPVAPSAIAPSEGMAATYEGEKPYVTPRALETAEIPGIVEQYRQGAKNALAAGFDGVEIHSANGYLLDQFLHDGSNHRTDEYGGSIENRARLLMEVTEAVVSVWGADRVGVRLSPSGTFGSVYDSDLKALFTYVVDALNQFELAYLHLVEPRELSSKYFRPIYKGTLISAGGYDRESGNAVLASGDADLVAYGRLFISNPDLPQRFALNAQLNPYDRSSFYGGDKRGYTDYPSL