>c6r2mB_
SAPKETTPTSTSVQTYVKENYTAKNGLIVDYKNAQEPHYLAESIGLYMEYLVEVNDSKTFQEQVSHLEKNFITEDNFIKWEATDATTTNAIVDDFRITEALYQASEKFSFPSYKKMADKILANTKKYSAEQGVPVDFYDFVHKKKADTLHLSYLNIQAMQQINYRDKAYLPIQTVNADPFFTEVFQNEQFQYADPSEVNMIDQMLIAMAYFDENGDVEPNFDNFLQTELASKGKVYARYQRETKKPSSENESTAVYAFLTQYFNKTNQAKNGKITKELLEKMDTSNPETTHFFDYINKEITLKKHHHHHH