>c6qp9B_
GPEDVLKFVGNESVVDHFKLVTKDGNSLLIGARNTVFNLSIHDLVEQQRLVWTSPEDDTKMCLVKGKDEEACQNYIRIMVVPSPGRLFVCGTNSFRPMCNTYNYTLEATKNGQAVCPYDPRHNSTSVLADNELYSGTVADFSGSDPIIYREPLQTEQYDSLSLNAPNFVSSFTQGDFVYFFFRETAVEFINCGKAIYSRVARVCKWDKGGPHRFRNRWTSFLKSRLNCSIPGDYPFYFNEIQSASNLVEGQYGSMSSKLIYGVFNTPSNSIPGSAVCAFALQDIADTFEGQFKEQTGINSNWLPVNNAKVPDPRPGSCHNDSRALPDPTLNFIKTHSLMDENVPAFFSQPILVRTSTIYRFTQIAVDAQIKTPGGKTYDVIFVGTDHGKIIKSVNAESADSADKVTSVVIEEIDVLTKSEPIRNLEIVRDGKLIIVTDSQVVAIQLHRCHNDKITSCSECVALQDPYCAWDKIAGKCRSHGAPRWLEENYFYQNVATGQHAACP