>c6qb7A_
DRKWGFITVGYRGSDAKFRRVPRILVCGRISLAKEVFGETLNESRDPDRAPERYTSRFYLKFKHLERAFDMLSECGFHMVACNSSVTASFINQYTDDKIWSSYTEYVFYREPSR