>c6pxeB_
RTARFESVALEQLQIVHISSEADFSAVYSFRPKNLNYFVDIIAYEGKLPSTISEKSLGGYPVDKTMDEYTVHLNGRHYYSNSKFAFLPTKKPTPEINYMYSCPYFNLDNIYAGTITMYWYRNDHISNDRLESICAQAARILGRAK