>c6pqva_
ENMTPQDYIGHHLNNLQLDLRTFSLVDPQNPPATFWTINIDSMFFSVVLGLLFLVLFRSVAKKATSGVPGKFQTAIELVIGFVNGSVKDMYHGKSKLIAPLALTIFVWVFLMNLMDLLPIDLLPYIAEHVLGLPALRVVPSADVNVTLSMALGVFILILFYSIKMKGIGGFTKELTLQPFNHWAFIPVNLILEGVSLLSKPVSLGLRLFGNMYAGELIFILIAGLLPWWSQWILNVPWAIFHILIITLQAFIFMVLTIVYLSMASE