>c6p9yR_
YYYLSVKALYTVGYSTSLVTLTTAMVILCRFRKLHCTRNFIHMNLFVSFMLRAISVFIKDWILYAEISTVECKAVMVFFHYCVVSNYFWLFIEGLYLFTLLVETFFPERRYFYWYTIIGWGTPTVCVTVWATLRLYFDDTGCWDMNDSTALWWVIKGPVVGSIMVNFVLFIGIIVILVQKLQSPDSIYLRLARSTLLLIPLFGIHYTVFAFSPENVSKRERLVFELGLGSFQGFVVAVLYCFLNGEVQAEIKRKWRSW