>c6p49A_
TNEKQKRKRQAYESNLLVFVKVHVLCTYAEIMHNPATRSRIVYFILSGINRLVSSGIYKAAFPLERYLLYREWAHPRSIYKKQPLDLIRKYYGEKIGIYFAWLGYYTQMLLLAAVVGVACFLYGYLDQDNCTWSKEVCDPDIGGQILMCPQCDRLCPFWRLNITCESSKKLCIFDSFGTLIFAVFMGVWVTLFLEFWKRRQAELEYEWDTVTLCASAVFFWILLIIASVIGIIVYRLSVFIVFSLTPQMATSITASIISFIIIMILNTIYEKVAIMITNFELPRTQTDYENSLTMKMFLFQFVNYYSSCFYIAFFKGKFVGYPGDPVYLLGKYRSEECDPGGCLLELTTQLTIIMGGKAIWNNIQEVLLPWVMNLIGRYKRVSGSEKITPRWEQDYHLQPMGKLGLFYEYLEMIIQFGFVTLFVASFPLAPLLALVNNILEIRVDAWKLTTQFRRMVPEKAQDIGAWQPIMQGIAILAVVTNAMIIAFTSDMIPRLVYYWSFSIPPYGDHTYYTMDGYINNTLSVFNITCRYRDFRNPPGHPQEYKHNIYYWHVIAAKLAFIIVMEHIIYSVKFFISYAIPDV