>c6oyaN_
QVQLQESGGGLVQPGGSLRLSCAASGFTFSNYKMNWVRQAPGKGLQWVSDISQSGASISYTGSVKGRFTISRDDAKNTLYLQMNSLKPADTAVYYCARCPAPFTRDCFDVTSTAYAYRGQGTQVTVSS