>c6omiB_
NAAYQLLLSKETLNKILQYKQNLEKGLATPGKFFLEELSKQEKSIDITTFTQLLIQSKKPQVFAESQVYHDGTDWTLEEESILGDVSVNXPVTXYNDGGHGSSFKNHPKPISGYLAYVPGALLASGSGPTSDXKEVLDNGKLNQDKLNALYERRLLPQLIHFNELARQNEKQAAITIPGIGTGCFSGAYYDVIKPYVRNALIHILEKHKDSLPYIDIIHYDPYXGDEPAEKKIGHXSFRVSPSGVVRGTTGQLDYPLGSNPDTHILVSIVAWDHFSWPGNDYWGGARQTDDGVKAASTDTXGQVTGATGVYDKKWGRYXPPESFTKDRKGXSDWGDYVRENGIVFNGPVLALDKSGKLDTLE