>c6nomA_
KTCENLSGTFKGPCIPDGNCNKHCRNNEHLLSGRCRDDFRCWCTNRC