>c6nczB_
MSDIHLEDYTEQYETGFATVDTMIFEGGRREELLNGGWHYAVDQYDTCLRQKWYKERYRDEKGFTVPIDYSFDEWPVMQLPCSWNTIDPMYLLYEGSMVFTRKFSYIAEREETVFLKVGAANYLCRVFLNGKYVGMHRGGSTPAFWNITEYLKAENRIVLAVDGTRRPEQVPTENTDWFNYCGVYRDIALIRVPKCHIKTFKIALVPDGTFGHVMAKVTLSEKITAKAELVIEELGVSRKIQLENGAGEVVFDAKPELWTPEKPKLYDVKVTCGTDTVSDRVGFREIRVNGRDILLNGEPVFLRGISCHEDSVENGKGLTREERIENIRIAKELGCNFMRLAHYPHNEEMAKLADELGLLLWEEIPVYWAIRFEREKTYEDAQNQLRELINRDWNRASVIIWSVGNENADTDERLKFMSVLAECAHREDETRMVSAACLVNAAKNKIEDRLMEYLDIIGINEYCGWYTPDFAMLPALMENSQPDKPVIVTEFGADALPHHHGTISDKGTEECQADVYEKQIATLRNIDYIKGMTPWILYDFRCPRRTSLIQKYYNRKGLLSEDKKYRKPAFYVLQKFYEELKRKEQEN