>c6mzdC_
MCESYSRSLLRVSVAQICQALGWDSVQLSACHLLTDVLQRYLQQLGRGCHRYSELYGRTDPILDDVGEAFQLMGVSLHELEDYIHNIEPVTFP