>c6mn7H_
QVQLVQSGAEMKMPGASVKVSCKASGYTFTGNYIHWVRQAPGQGLEWMGWIAPHSGDTSYAQRFQGRVTMTGDTSLSTAYMELSRLRSDDTAVYYCARGPFPNYYGPGSYWGGLDFWGQGTLVSVSSEIVMTQSPATLSVSLGERATLSCRTSQNVAYNFAWYQQKPGQAPRLLIYEASSRATGTPARFSGSGFGTEFTLTISSMQSEDFAVYYCQQYNNWPSPFTFGPGTKVHIK