>c6m9sC_
HVPPHVPFELSGAELRDAIVQYATNPIYHDNLDWLNHDNPYRRQLRPQVLPHLDYDKVPGRENILNYASLAVQRLLTSVYEADLVFFPKSGLKGKEEDFRAFYSPANRALGERIRPALERYAFGFLDDEVETTWTAQSLDAYLDSLDTGAEQSPVEKAILGSADRERAARXWLVQFAPDFLSEASPXXRNVLGYYGPAQSEWFKVVIDEYGYGVHDTKHSTLFERTLESVGLESDLHRYWQYYLNSSLLLNNYFHYLGKNHELFFRYVGALYYTESSLVDFCRRADHLLREVFGDTVDTTYFTEHIGRXAREKIIKPLVEAHGDGIIPEIVRGIEEYRVLLEIGDFDFSEQIAWXDAQPELKKLHDPVFEGLKQGKVDAPVAHLVEPRGELSNTHCHDGDELCHIVSGTXRFESGLGSSLTLQAGEGVVIKRNRLHGANIESDECVYEIHSVGDYRKCL