>c6m8nA_
GIEYNASWMAGTWGITQRVDGGYKLDNSADSSNWQAGAEEIVTNIPAAEYVITSFTHPAHGHLFTLRTNNNVDVSAIHPDMVPTLENEKIILDVINIYRAAGKKVILYLNSAGPSMAEERGDTDIQAAWDEYYINEWDGDEAAAWRNLARGYVERFDGLVDGYWLDNSRNLPGEVSDFVAMLRSVDPELTIAVNYDQHYFTDDNGEYLYVDSDGLDDEDESDYKIVKHVVTNEYMDFTNGHVTPLGRGAPPNSWAYEEYTIPDMIEVPWETYDGSKYALKHGWFPIRNSWSGSKAELMFDVEQAYRFVRTVTDGGAAMTWSTTQDNGYMTADEMSIMIEISNRMTQTPKPDYSVYERPKGAYLVSEI