>c6m6mB_
MVELSPLRQDFVWGTATSAYQIEGAVADDGRLPSIWDTFCRVPGAIDNGDTGDVACDSYHRWPEDLALLKQLGVDAYRFSIAWPRVIPTGSGAVNTAGLDYYDRVVDDLLAEGIKPFVTLYHWDLPQALQDLGGWDNRDTAYRFAEYAAVVGAKLGDRVRDWVTLNEPLCSAWIGHWEGRMAPGITDPAIAVRASYNLLLAHGLGVAALRDACPEPPAVGLVVNLSGCEPASQSPEDIRAARIADGHFNRWWLDPTSGRGFPADMVETYGVELPERPGDLEIIAAPTDFIGLNYYFRQIIEADGSVPVLGFSQVPGPNAEHTMIDWEVHPAGLEELILRLAKEYGAEKIYVTENGSAWVDQPDAEFAVDDPDRTAYLEEHLAACVRAVEQGAPLAGYFAWSLMDNFEWARGYAPRFGLAYVDYPTGTRVMKTSGKRYADLIRGHRE