>c6lo8D_
VQMFKPPEFSQFKDSYQKDYERIAKYTLIPLTMVPFYASFTGGVINPLLDASLSSIFLIYLQYGFTSCIIDYIPKEKYPRWHKLALYCLYGGSMLSLYGIYELETKNNGFVDLVKKLWN