>c6lo8C_
QLTWYLSSLHRISLVLMGLGFYLFTILFGVSGLLGLGLTTEKVSNWYHQKFSKITEWSIKGSFAYLFAIHYGGAIRHLIWDTTLKGVYRTGYALIGFTAVLGTYLLTL