>c6lo8B_
RNWMIFWSVLTVSIGGIAYDKYKQRQILSHATDLVKPLAEESMEVDKVPRKITVFIAPPPNDYLESSLKVWRRYVKPVLYYAGLDYELVQEDRQGIIRTNVANRIRELRKEILASGVICLGRGAYKEYIAGIHEGLLGPILLVIPIPNIPRRIHRFYQKRFYVEDVCSSVVNCVRQ