>c6li9A_
QPYAGMPKEVLFQFSGQARYRIPREILFWLTVASVLVLIAATIAIIALSPKCLDWWQEGPMYQIYPRSFKDSNKDGNGDLKGIQDKLDYITALNIKTVWITSFYKSSLKDFRYGVEDFREVDPIFGTMEDFENLVAAIHDKGLKLIIDFIPNHTSDKHIWFQLSRTRTGKYTDYYIWHDCTHENGKTIPPNNWLSVYGNSSWHFDEVRNQCYFHQFMKEQPDLNFRNPDVQEEIKEILRFWLTKGVDGFSLDAVKFLLEAKHLRDEIQVNKTQIPDTVTQYSELYHDFTTTQVGMHDIVRSFRQTMDQYSTEPGRYRFMGTEAYAESIDRTVMYYGLPFIQEADFPFNNYLSMLDTVSGNSVYEVITSWMENMPEGKWPNWMIGGPDSSRLTSRLGNQYVNVMNMLLFTLPGTPITYYGEEIGMGNIVAANLNESYDINTLRSKSPMQWDNSSNAGFSEASNTWLPTNSDYHTVNVDVQKTQPRSALKLYQDLSLLHANELLLNRGWFCHLRNDSHYVVYTRELDGIDRIFIVVLNFGESTLLNLHNMISGLPAKMRIRLSTNSADKGSKVDTSGIFLDKGEGLIFEHNTKNLLHRQTAFRDRCFVSNRACYSSVLNILYTSC