>c6lbaC_
AAMEQFRQIGEVLGSLNALMVLQDDILINQRQCCLLLELFSLAFNTVAEEIRQNLKLEEKHTKWRALEQPLRELTRVFKEGELYVKHCMDNSDWWGKVINLHQNKDCVEFHIHNLFCYFSAVVEAIEAAGLDPSEMERRRVVFSRKYDREWNDPKMFQWRFGKQYLLSRICSRFEHSWREDRWNLVEALQEKRKSDSKTEKRLADLLLKKLTFNGKLFPSSILLGSKDDLEPLSSEISSLLALCHSNILQELMHKDLQSYMKENRYLFSIPVVIDIMLQIARGMEYLHGNDIFHGDLNPMNIHLKERSHTEGYFHAKICGFGLSSVPVIWYAPEVLAEMKLTHKADVYSFAMVCFELITGKVPFEMTINIRMGERPLFPFPSPKTLVSLIKRCWHSEPSQRPNFSSICRILRYIKKFLVVNPDHTPLVDCWDLEARFLRKFPGSHTASVNQIPFQLTSYRVLEKEK