>c6l7wA_
DAEQRAVAKALFDAVNKHLSNPFIEVEMRLGQFFTACVSTEDYERIKTYLMTEMENSSMTRSVTHDVSLRGWRHTYATDENGNPTRCVSIVRKKRLFVKNIVVPLGAYNLRFAVSTETPGHTRLKDRLSITDGMFRYDMTQVTEKGVLMHEVEIEGVFSSHEKQLTESWLEELLRRAMRLATLRT