>c6l47A_
QGKIFIARRSLLDELLEVDHIRTIYHMFIALLILFILSTLVVDYIDEGRLVLEFSLLSYAFGKFPTVVWTWWIMFLSTFSVPYFLFQHWATGYSKSSHPLIRSLFHGFLFMIFQIGVLGFGPTYVVLAYTLPPASRFIIIFEQIRFVMKAHSFVRENVPRVLNSAKEKSSTVPIPTVNQYLYFLFAPTLIYRDSYPRNPTVRWGYVAMKFAQVFGCFFYVYYIFERLCAPLFRNIKQEPFSARVLVLCVFNSILPGVLILFLTFFAFLHCWLNAFAEMLRFGDRMFYKDWWNSTSYSNYYRTWNVVVHDWLYYYAYKDFLWFFSKRFKSAAMLAVFAVSAVVHEYALAVCLSFFYPVLFVLFMFFGMAFNFPIWNVLMWTSLFLGNGVLLCFYSQEWYARQHCPLKDYVRPRSWTC