>c6kwaB_
MIPTIDLEEVSDKILNQKIREASERWGCFRVINHGVSLSLMAEMKKTVIDLFQRPYEVKVRNTDVLLGSGYRAPNEINPYYEALGLYDMASPHAVNTFCDQLEASADQREIMVKYAKAINGLATDLARKLAESYGLVETDFFKEWPSQFRINKYHFKPETVGKLGVQLHTDSGFLTILQDDENVGGLEAMDNSSGTFFPIDPLPNTLAINLGDMATIWSNGRLCNVKHRVQCKEATMRYSIASFLLGPMDTDLEPPSEFVDAEHPR