>c6krwA_
SKLSLSSDQLNHCHQALGVFRGKIQNPDSIAHEFTGLQANRMWPSELLLNSTVAMNSVNVEKNRYSDVVPFDKNRIVLNPCKDSSAKGYVNASLIKTSESESISQFIATQGPLPHTMEDFWEMVIQQHCPIIVMLTRLVDNNRTVKCGDYFQDEDGPREFGNISLTTKWIKTTDTSLMLRNLEVNYKETEDQPMSVLHIQYPEWPDHGVPKDTVAVREILKRLYQVPPSLGPIIVHCSAGIGRTGTYCAIHNTIQRILAGDMSALDLAKTVALFRKQRIGMVQTMDQYFFCYNAIVDELEDLTAGT