>c6kd3A_
TAQVHVRNSHILEMHSDVLFHIGLTCSRQQVANTFGDVKFFITGGSAERMTHFAQSVAKELGITTPYGYQLAPIGSTSRYTLFKVGPVLVANHGIGMPSISILLHEVTKLLEYAGAHGATYIRMGTSGGIGVEPGTVVITSEGVNNKLESVDEVAVLGSTVRRPSICSPEVREEIITAAKEVGLPYAVGKTLSCNDFYEGQGRLDGAICEYTLEDKMAFLQKLADAGVRNIEMEARLMAGFCHKLNIPVAVVCVTLLNRLNGDQVLSSHETLQDFERRPGAVLLHYIKSKVNAS