>c6jdsA_
SRMCGYCGAPAPYATACGLDVCVYHTHFHQHCPVIIWCGHPAGSGSCSECEPPLGKGTSPLDEVLEQVPYKPPRTVIMHVEQGLTPLDPGRYQTRRGLVSVRRGIRGNEVDLPDGDYASTALLPTCKEINMVAVASNVLRSRFIIGKTHWLLQQVQDGDVIYTPTHQTMLDMIRALGTCRFNVPAGTTLQFPAPSRTGPWVRILAGGWCPGKNSFLDEAAYCNHLDVLRLLSKTTLTCLGDFKQDSHCYVFDIMPQTQL