>c6jdrA_
SRMCGYCGAPAPYATACGLDVCVYHTHFHQHCPVIIWCGHPAGSGSCSECEPPLGKGTSPLDEVLEQVPYKPPRTVIMHVEQGLTPLDPGRYQTRRGLVSVRRGIRGNEVDLPDGDYASTALLPTCKEINMVAVASNVLRSRFIIGPPGAGKTHWLLQQVQDGDVIYTPTHQTMLDMIRALGTCRFNVPAGTTLQFPAPSRTGPWVRILAGGWCPGKNSFLDEAAYCNHLDVLRLLSKTTLTCLGDFKQLHPVGFDSHCYVFDIMPQTQLKTIWRFGQNICDAIQPDYRDKLMSMVNTTRVTYVEKPVRYGQVLTPYHRDREDSAITIDSSQGATFDVVTLHLPTKDSLNRQRALVAITRARHAIFVYDPHRQLQSVFDLPAKGTPVNLAVHRDEQLIVLDRNNREITVAQALGNGDKFRATDKRVVDSL