>c6jbhC_
MRSAVTVLMEHIRNLYLIRRLSLFELKSDNSNQYLGILWEIINPMIQIAIYWFVFGYGIRGRHPVGHIPFILWMLAGMTVWFFVNQAVLQASKSVYTRIRMVAQMNFPISVIPTYVITAKFYQHLMLLAVIFIIFQFTPYHVSVYLVQLPYYMFGLLALLVSFSLITSTLATVVRDVQMIVQSLVRILLYLTPLLWDPSHLPHLVQVIMRLNPLYYIVEGYRSALLGTSWYLVDHASYTVYFWVVVILFFVFGSMVHLKFRAHFVDY