>c6j8lB_
LGYNTVQLWRMRRTANKLMNGKLTTQKEAALKKWMASQQDKFLAKWLKSSSVYPDQVYSKLGLTKLGASAKSSPNYQLYEKYTEALLQRWTNFKASPDTVYKSLRLDKLGAKAPQSPSYPMYEKYLQTFFRN