>c6j2yA_
MIVYKDVISGDEVVSDALKITPVMEGGEEVPGLFEVDSAMVAVGGGDIDIGCGNAFGGAGDDEGADDATQKENNVSGPSSFAYTAMPFSSKGEFKSWVKDYVRNVRQALKGSGVAVEDIKKFMEEAPTFVKWLVDKYDDLEFFMSKSMNPDAGLIFSYYKEGAHCPTFVYVKSGYKVVKFLEHHHHHH