>c6ihjA_
LGSLLETKASYLCDVAGAEVVRQFLDQYFRIFDSGNRQALLDAYHEKAMLSISMPSASQAGRLNSFWKFNRNLRRLLNEENRTRNLKYGRLACVSTLDEWPKTQHDRRTFTVDLTIYNTSMMVFTVTGLFKELDVRHFARTYVVVPQNNGFCIRNETIFITNATHEQVREFKR