>c6iczZ_
HIPQYISSVPWYIDPSKRPTLKHQRPQPEKQKQFSSSGEWYKRGVKENSIITKYRKGACENCGAMTHKKKDCFERPRRVGAKFTGTNIAPDEHVQPQLMFDYDGKRDRWNGYNPEEHMKIVEEYAKVDLAKRTLKLRIREDIAKYLRNLDPNSAYYDPKTRAMRENPYANAGKNPDEVSYAGDNFVRYTGDTISMAQTQLFAWEAYDKGSEVHLQADPTKLELLYKSFKVKKEDFKEQQKES